Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 

Art. 1. Definities

1.1.    Contractant: de natuurlijke persoon die met Uitlener deze Uitleenovereenkomst aangaat;

1.2.    Uitlener / Verhuurder: JenS Beenhakker of een andere aan Jens Beenhakker Service B.V. gelieerde ondernemingen en tevens rechtmatig eigenaar van het uitgeleende dan wel verhuurde hulpmiddel;

1.3.    Geleend Hulpmiddel: een invalidenvoertuig of ander Hulpmiddel of artikel welke is uitgeleend dan wel verhuurd volgens de voorwaarden van de Zorgverzekeraar of deze Overeenkomst;

1.4.    Pech of calamiteit: De situatie waarbij het Hulpmiddel niet meer normaal functioneert vanwege mechanische, elektrische en/of technische storing die niet is voorzien en waarbij het niet mogelijk is en/of verantwoord is om het Hulpmiddel te gebruiken, zulks ter beoordeling van Uitlener;

 

Art. 2. Verplichtingen Contractant

2.1.    Contractant verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en verplicht zich om iedere adreswijziging terstond door te geven aan de Uitlener;

2.2.    Contractant verplicht zich aan het geleende Hulpmiddel alle zorg te verlenen welke in het algemeen een zorgzame eigenaar aan zijn Hulpmiddel verlangd mag worden om de normale duurzaamheid van het Hulpmiddel te waarborgen en zich stipt te houden aan de voorschriften en instructies zoals deze door de Uitlener en/of de fabrikant zijn bijgeleverd met betrekking tot het gebruik, de bediening en het onderhoud;

2.3.    Contractant verplicht zich om noodzakelijke onderhoudsbeurten en reparaties alleen te laten uitvoeren door de Uitlener of een door de Uitlener aangewezen partij en geen enkele vernieuwing, verbetering of wijziging aan te (doen) brengen aan de Voorziening zonder voorafgaande toestemming van de Uitlener;

2.4.    Contractant verplicht zich op generlei wijze het Hulpmiddel te vervreemden, te verpanden, in bruikleen te geven, te belenen of anderen de Voorziening te laten gebruiken

2.5.    Contractant verplicht zich desgevraagd terstond alle inlichtingen over het Hulpmiddel aan Uitlener te verstrekken en diefstal, vermissing, schade, beslaglegging of defect aan het Hulpmiddel onverwijld te melden aan de Uitlener;

2.6.    Contractant verplicht zich om Uitlener onverwijld in kennis te stellen indien (blijvend) geen gebruik meer kan worden gemaakt van het geleende Hulpmiddel door welke omstandigheden dan ook, dan wel ieder ander voorval of wijziging in de omstandigheden, welke van invloed kunnen zijn op deze Overeenkomst;

2.7.    Contractant verplicht zich om de Uitlener voldoende in de gelegenheid te stellen het Hulpmiddel te controleren, onderhoudsbeurten uit te voeren of te repareren en aan oproepen van de uitlener hiertoe gehoor te geven;

2.8.    Schade ten gevolge van het niet in acht nemen van de genoemde voorwaarden, als ook ten gevolge van verlies, diefstal en/of ander zins teniet gaan van het geleende Hulpmiddel is Contractant jegens Uitlener aansprakelijk, onverminderd het bepaalde in art. 7A:1781 ev BW.

 

Art. 3. Looptijd / beëindiging

3.1.    De Uitleenovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van maximaal 26 weken of zoveel eerder als het gebruik kan worden beëindigd en het Hulpmiddel conform deze Overeenkomst is geretourneerd aan Uitlener. Voor bepaalde (loop) Hulpmiddelen geldt er een uitleenduur van maximaal 6 weken;

3.2.    Na het verstrijken van de uitleenperiode kan het geleende Hulpmiddel worden doorgehuurd of gekocht, zulks in overleg met Uitlener;

 

Art. 4. Retourneren

4.1.    Voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt u bericht met het verzoek om het geleende hulpmiddel voor de einddatum te retourneren;

4.2.    Geleende hulpmiddelen dienen na het verstrijken van de Overeenkomst onverwijld terugbezorgd te worden op het adres waar ze zijn opgehaald;

4.3.    Volgens afspraak worden thuisbezorgde hulpmiddelen ook weer opgehaald en dienen in dezelfde staat te worden terugbezorgd, schoon en onbeschadigd. Indien het hulpmiddel niet schoon wordt geretourneerd is Uitlener gerechtigd om € 25,00 reinigingskosten in rekening te brengen;

4.4.    Indien het geleende hulpmiddel niet tijdig is geretourneerd wijzigt deze uitleenovereenkomst stilzwijgend in een Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd;

4.5.    Indien geleende loophulpmiddelen niet tijdig zijn geretourneerd, is Uitlener gerechtigd om de huurkosten in rekening te brengen over de gehele uitleenduur;

 

Art. 5. Betaling

5.1.    De huurkosten voor de uitleenperiode van 26 weken komen voor rekening van de Zorgverzekeraar van Contractant;

5.2.    De huurkosten na de uitleenperiode van 26 weken komen voor rekening van de Contractant mits deze niet vergoed worden door de Zorgverzekeraar;

5.3.    Gedurende de gehele uitleenperiode is Uitlener gerechtigd om de huurprijs in rekening bij de Contractant indien de Zorgverzekeraar deze niet vergoed;

5.4.    Uitlener is gerechtigd om deze kosten maandelijks tot wederopzegging per automatische incasso te incasseren, waarvoor Contractant middels ondertekenen van deze overeenkomst aan Uitlener toestemming heeft;

 

Art. 6. Reparaties en defecten

6.1.    Indien er een reparatie aan het geleende hulpmiddel noodzakelijk is of er is sprake van pech of een calamiteit, dient de Contractant zo snel mogelijk contact op te nemen met Uitlener;

6.2.    Uitlener doet haar uiterste best om op verzoek van de Contractant zo snel mogelijk service op geleende hulpmiddelen te verlenen en reparaties vakkundig en professioneel uit te voeren;

6.3.    Uitlener kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor kosten of schade (direct en indirect) die is ontstaan als gevolg van het uitvallen van het geleende hulpmiddel;

 

Art. 7. Overmacht

7.1.    Een tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst kan Uitlener niet worden toegerekend indien de nakoming van deze Overeenkomst verhindert wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld, noch krachtens de wet aan Uitlener kan worden toegerekend (“overmacht”);

7.2.    Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Uitlener krachtens de Overeenkomst met Contractant opgeschort;

7.3.    Indien Uitlener door overmacht de overeenkomst niet tijdig en / of niet naar behoren heeft kunnen nakomen, dan heeft Uitlener het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren.

 

Art. 8. Overige bepalingen

8.1.    Uitlener heeft het recht om zonder kennisgeving de Voorwaarden voor deze Uitleenovereenkomst te wijzigen.

8.2.    Uitlener heeft het recht om deze overeenkomst tussentijds te beëindigen indien:

8.2.a.       Uitlener aanwijzingen heeft dat Contractant oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van Uitlener;

8.2.b.       Contractant tegenover Uitlener of door haar ingeschakelde hulpverleners fysiek, psychisch of verbaal geweld heeft gebruikt, hen heeft bedreigd of zich op een of andere manier agressief heeft opgesteld. Met als gevolg dat door dit gedrag van Uitlener in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat er nog diensten en hulpmiddelen worden geleverd. Zulks ter beoordeling door Uitlener of door de door haar ingeschakelde dienstverlener;

8.3.    Uitlener is gerechtigd om voor bepaalde hulpmiddelen een waarborgsom te verlangen;

 

Art. 9. Privacy

9.1.    Uitlener gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van deze Overeenkomst;

 

Art.10. Toepasselijkheid

10.1.  Op alle overeenkomsten aangegaan met JenS Revalidatieservice B.V. of aan JenS Revalidatieservice B.V. gelieerde bedrijven, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in den minne kunnen worden geschikt zullen worden voorgelegd aan een bevoegde gerechtelijke instantie te Groningen.